Salty Popcorn > 2020 > Romance > Your Eyes Tell

Your Eyes Tell

Your Eyes Tell

Directed by

Takahiro Miki

Starring

Actor
Character
Jun Fubuki
Mieko Ooura
Kanei
Keita Machida
Kyosuke Sakuma
Kanna Mori
Maiko
Toru Nomaguchi
Takafumi Ozaki
Yoshinori Okada
Susumu Sakamoto
Eita Okuno
Mitsuru Kuji
Akane Sakanoue
Keiko Tsunomori
Ryosei Tayama
Chairman Ouchi
Kyosuke Yabe
Jin Harada
Ryusei Yokohama
Rui Shinozaki
Yuriko Yoshitaka
Kaori Mei
Year: 2020
 123 minutes (2 hrs 03 mins)
Japan release date Japan release: 23rd October 2020
Global total gross
  $8 Million
Global Box Office Release Breakdown
  • Japan release date:
  • South Korea release date:
  • Singapore release date: