DIRECTED BY XIAOXING YI

Wan Wan Mei Xiang Dao 2015

No cover art for Wan Wan Mei Xiang Dao

Directed by

Starring

Actors
Character
Zishan Yang
Su Xiaomei
Wang Dachui
Bo-lin Chen
Tang Monk
Tianyu Ma
Murong Bai
Xunzimo Liu
Sun Wukong
Pirat Nipitpaisalkul
Xiaoxing Yi
Wu Jing
Eric Tsang
Grandpa Earth
Han Han
White Dragon Horse
Winston Chao
Murong Hao
Jia Linger
Yingjun Zhao
Drum elf
Lianshun Kong
Kong Lianer
Hao Liu
Liu Canglang
Benyu Zhang
Zhang Nanshan
Meng Lian
Ye Chenyu
Da Ke
Ke Beihai
Liya Tong
Scorpion woman
Kimi Qiao
Catfish man
Zunyu Zhi
Li Changhuai
Xiaoai
Liu Canglang
ADVERTISMENT
2015
 96 minutes (1 hrs 36 mins)
Release dates
China release date China release: 18th December 2015
Vietnam release date Vietnam release: 8th January 2016
Salty Popcorn stats
First viewed:
9th Jun 2021
Last viewed:
15th Aug 2022
Total views:
12

This film has not been scored.
What's your score?

What's your score for 'Wan Wan Mei Xiang Dao'?Must
Watch

Good
Film

It's OK

Dull

Crap

Click an icon above to rate this movie


Do you have a review or comment for 'Wan Wan Mei Xiang Dao'?

Your Display Name:

Email address

Your 140 character review:

 Characters Left

My rating

By clicking Submit you agree to our terms and conditions and privacy policy.

ADVERTISMENT
Popularity over the last 10 days
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15th Aug 2022
14th Aug 2022
13th Aug 2022
12th Aug 2022
11th Aug 2022
10th Aug 2022
9th Aug 2022
8th Aug 2022
7th Aug 2022
6th Aug 2022
Recommend by people who also viewed 'Wan Wan Mei Xiang Dao'

There are no recommendations, visit a few more film to improve your recommendations engine.

UK Box Office Chart History
No UK box office info
US Box Office Chart History
No US box office info
Global Box Office Release Breakdown
  • China release date:
  • Vietnam release date:
  • Japan release date:
More global release dates
Popular in these countries
  • Brazil Brazil
  • Malaysia Malaysia
  • Madagascar Madagascar
News from around the web